Oferta

Voucher razem

VOUCHER 60 minut

Cena: 0 zł - 1000 zł

REZERWUJ

Opis

REGULAMIN VOUCHERA

1. Voucher jest ważny od daty otrzymania.

 2.Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.

3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

 4. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.

5. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.

 6. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

7. Voucher może być realizowany wyłącznie w Salony fryzjerskie Michał Mroszczak.

8. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

 9. Salony fryzjerskie Michał Mroszczak nie ponoszą odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

10. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

11. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.

 12. Salony fryzjerskie Michał Mroszczak ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) Upłynął termin ważności Vouchera

 b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze

 13. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

14. Salony fryzjerskie Michał Mroszczak  zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Salony fryzjerskie Michał Mroszczak , po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

15. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.